Crime and Punishment in Kosovo

22/12/2015 Journal

In reality there will be no visa liberalization for citizens of the country, unless there is to be a political class free from corruption, but nevertheless evidence suggests that foreign powers have been all too willing to support corrupt political elites in return for political influence!

Krim e Ndëshkim në Kosovë

17/12/2015 Analysis 0 Comments

Në realitet, nuk do të ketë liberalizim të vizave për qytetarët e këti vendi, përveç nëse del ndonjë klasë politike që nuk është e korruptuar, por sidoqoftë dëshmitë tregojnë se fuqitë e huaja kanë qenë shumë të gatshme për të mbështetur elita të korruptuara politike, për të fituar ndikim politik.